A kegyelem teológiájának hamis üdvbizonyosság lehet az eredménye?

A kegyelem teológiájának tanítása szerint mindaz, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztus a Messiás az Isten Fia, aki meghalt a kereszten, bűneikért feltámadt a halálból, és garantálja az örök megváltást, újjászülettek. Biztosak lehetnek benne, hogy megváltottak.

De sokan ellene vetik, hogy ez nem ilyen egyszerű. Szerintük az ingyen kegyelem az embereknek hamis és kárhozatba vezető üdvbizonyosságot adhat a saját hitgyakorlatuk alapján. Hiszen ki tudja, hogy teljes szívből hittek-e, elfordultak-e a bűneiktől, megbánták-e a bűneiket, vagy éppen elegendőek-e a jócselekedeteik.

Bizonyos teológiák nem képesek teljes üdvbizonyosságot adni

A kegyelmi teológia egyedülálló abban, ahogyan Isten feltétel nélküli kegyelmét hangsúlyozza a megváltásban. Megváltásunk azon nyugszik amit Isten tett, vagyis mindaz amit nekünk kell „tenni” az a hit, semmi mást nem tehetünk a megváltásunkat illetően.

Más teológiai megközelítések megkövetelnek bizonyos emberi teljesítményt ahhoz, hogy az illető biztos lehessen a megváltásában. Még akkor is, ha ezen a módon az üdvbizonyosság sohasem lehet teljes. Mind a katolicizmus, mind a protestantizmus három fő irányzata képtelen a hívőnek teljes üdvbizonyosságot adni.

Katolicizmus: hit plusz cselekedetek (saját tapasztalatom szerint is így van).

Református kálvinizmus: a kiválasztottaknak Isten ad hitet, és regenerálja őket mielőtt egyáltalán hisznek, az Isten adta hit garantálja a mély megtérést/bűnbánatot, a megváltozott életet (a jócselekedetek a bizonyítékok), és a kitartást hűségben életük végéig. A gyakorló hívők rendelkeznek bizonyos mértékű üdvbizonyossággal, ahogy mindezekben járnak, a saját szubjektív megítélésük kielégítésére.

Arminianizmus: tanítása szerint mindazok, akik hisznek Jézusban mint megváltóban szabad akarattal rendelkeznek arra, hogy megtagadják és elveszítsék a megváltásukat. Ezért mindazok, akik hisznek, csak a jelenben rendelkezhetnek üdvbizonyossággal a jelenben meglévő megváltásukról, de nem rendelkeznek (teljes) jelen bizonyossággal a jövőbeli megváltásukról.

Az uralom teológiája nézet mind a kálvinistáknál, mind az arminiánusoknál jelen van, a teljes alárendelt, alávetett, elkötelezett megváltásban hisz. Azok a hívők, akik mindezeket felmutatják, és ők rendelkeznek az üdvbizonyosság bizonyos mértékével. De ez nem teljes, mert a jövőjük ismeretlen. (Elég betévedniük egy uralom teológus megtérésről szóló prédikációjára, és a maradék üdvbizonyosságuk is romokban fog heverni. Egy részük még jobban nekidurálja magát, hogy bizonyítson, mások feladják, mások képmutatókká válnak, megint mások, gőgőssé, mert igaznak tartják magukat cselekedeteik miatt.)

Vagyis összefoglalva a reform kálvinista azt hiszi, hogy ha egyszer meg volt váltva, akkor mindig így lesz, de nem biztos benne, hogy egyszer tényleg megvolt-e már váltva. Az arminiánus pedig hiszi ugyan, hogy jelenleg meg van váltva, de nem biztos benne, hogy így marad.

Egyedül az ingyen kegyelmi álláspont engedi meg a hit által kegyelemből való megváltáson álló teljes üdvbizonyosság lehetőségét.

Tudnunk kell, mi a megváltás

Meg vagyunk váltva Isten munkájából, aki biztosította számunkra a Messiást. A megváltás kegyelem és Isten ajándéka, nem a mi teljesítményünk. Hinnünk kell Jesuában, de nem a hit az, ami megvált – Jesua az aki megvált. Hit az, amivel az ígéretet, a megváltás ígéretét birtokba vesszük. Elfordulni a bűnöktől, alávetni magunkat Krisztusnak mint Úrnak, jócselekedeteket tenni, mindezek nem képesek megváltani minket. Üdvbizonyosságunk abból fakad, amit Isten tett értünk, és nem abból amit mi teszünk.

Tudni kell mi adja az üdvbizonyosságot

Ha valaki válaszol világos megértéssel az evangéliumra, és bízik/hisz Jesuában mint személyes megváltójában, akkor indokolt és gyakorlatias segíteni annak a személynek, hogy meg van váltva. Isten azt szeretné, ha tudnánk, hogy meg vagyunk váltva: 1 János 5:11-13:

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

Az újszövetségi írók tudták, hogy ők és olvasóik meg vannak váltva, bár sok olvasó nem élt Isten szerinti megszentelt életet. 1 Kor. 6:11:

Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

Biztosak vagyunk Isten Igéje alapján és Jesua szolgálata alapján, hogy meg vagyunk váltva. János 3:36:

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. János 5:24: )

Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak. (János 6:47: )

Ezek végleges is bizonyos dolgok. Ö ígéri a kegyelmet és a kegyelem garantálja megváltásunk Istenen és nem magunkon nyugvó biztonságát. Róm 4:16:

Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk.

A hit természete is bizonyosság. A hit meg van győződve és biztos valamiben. (Zsid. 11:1)

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Tudjuk, hogy mi forog kockán

Teljes üdvbizonyossággal békében és bizalommal élhetünk, hogy Isten elfogadott minket. Ez a biztos alap adja az erős motivációt, hogy növekedjünk az Istennel való kapcsolatunkban. Bizakodva élhetünk, bizakodva halhatunk, szerethetünk, és oszthatjuk meg az evangéliumot másokkal. Ez nem elbizakodottság, vagy hamis bizonyosság. Ez annyira igaz, amennyire Isten Igéje.

Azok, akik megítélik, hogy a megfelelő módon élnek-e, megfelelően megtértek-e, megbánták-e a bűneiket, elkötelezték-e magukat elegendő módon, sohasem lehetnek teljesen bizonyosak a megváltásukban. Elveszítik a békességüket, biztonságukat, az alapot az Istennel való egészséges kapcsolathoz. Alanyai a kételkedéseknek egészségtelen bűntudatnak, a törvénykezés terheli őket, és igyekeznek elfogadottak lenni Isten előtt mindazzal, amit tesznek.

Összegzés

Egyetlen olyan teológiai rendszer sem képes teljes bizonyosságot adni, ami a hit minőségét vizsgálja vagy a teljesítményt. Csak az ingyen kegyelem képes erre, hiszen ez a biblikus álláspont. Ez nyújt teljes üdvbizonyosságot, mert objektív igazságon nyugszik azon, amit Isten mondott arról, ki Jesua, mit tett és mit ígér. Akik leveszik a fókuszukat minderről és magukra néznek, nem találhatnak teljes üdvbizonyosságot. Hit, megtérés/ bűnbánat elköteleződés, kitartás nem a megváltóink, Jesua a megváltónk.

Bővebben erről a témáról: A mellékelt hanganyagban, amely a Keren Jesuah Messiási Közösség alkalmán elhangzott tanítás 2017. szeptember 30.