Bevezető a Bibliaiskolához

Jesua, azaz Jézus tanítványságra hív mindenkit, aki hit által az ő követője. Minden hívő saját választása alapján eldöntheti, hogy válaszol-e a hívó szóra. A Biblia tanítása szerint a tanítvánnyá váláshoz csupán egyszeri döntésre és folyamatos elkötelezettségre van szükség. 

Jézus arra utasította tanítványait, hogy ők maguk is neveljenek tanítványokat. Mennybemenetelekor a tanítványok jövőbeli oktatásával járó felelősséget azoknak a vállára helyezte, akiket „barátainak” nevezett. Jesua tanítványai (talmidim) generációról generációra továbbadták a nyomdokaikba lépőknek mindazt, amit tanítóiktól tanultak.

A tanítvánnyá válás és a tanítványok nevelése nem egyszerűen egy terméket létrehozó program eredménye, hanem azokból az összefüggésekből áll össze, amelyek Isten Igéje köré épültek. Ha végigtekintünk Jézus életén, négy jól elkülöníthető és egymásra épülő fokozat figyelhető meg a tanítványnevelési folyamaton belül:

  • JÖJJETEK ÉS LÁSSÁTOK MEG (János 1:35-40)
  • KÖVESSETEK ENGEM (Márk 1:17)
  • LEGYETEK VELEM (Márk 3:14)
  • MARADJATOK BENNEM (János 15:7-8)

A tanítványképzést szolgáló oktatási anyagaink címének megválasztásához és az anyagok összeállításához rendszerező elvként ugyanezt a fokozatos szerkezetet alkalmazzuk. Szolgálatának kezdetekor Jesua (Jézus) egyszerűen arra szólította fel leendő tanítványait (talmidim), hogy „jöjjetek és lássátok”. Nem feltételezte, hogy a leendő tanítványok többet tudnak annál, mint amennyit ténylegesen tudnak. Csupán azt várta el tőlük, hogy figyeljék őt, hallgassák szavait, és tanuljanak. A világot később megrengető tanítványai figyelmét szigorúan az alapokra összpontosította, amelyek közül a legelső, hogy a Szentírás bármely szakaszának csak egyféle helyes értelmezése van ... az, amit ő szándékozott átadni.

A Mester példáját követve, most meghívunk téged is, hogy „jöjj és láss”. Arra bátorítunk, hogy indulj el egy izgalmas felfedező útra. Útközben, amikor már egyre jobban megérted Jesua szavát zsidó nézőpontból, élénk lelki életnek leszel majd részese. Megtanulod, miképpen lehet hatékonyabban közvetíteni a Szentírás igazságát és Isten mély üzenetét „először a zsidóknak, majd a görögöknek is”.

A tanítványoktatás ezen fokozatához Dr. Fruchtenbaum klasszikus messiási bibliai tanulmányai közül ötvenet választottunk ki nagy gondossággal. Ezek a tanítások hanganyagként is rendelkezésre állnak. MIND AZ ÖTVEN tanulmány TELJESEN INGYEN elérhető a BIBLIATANITASOK.hu internetes honlapunkon magyar nyelven.

Imádkozunk, hogy sokan döntsenek közületek úgy, hogy ezeknek az anyagoknak a felhasználásával bibliai tanítványok oktatójává válnak. Céljának teljesítése során az Ari'EL Szolgálatok és az Ari'EL Hungary kötelezettséget vállal, hogy biztosítja mindazokat az erőforrásokat, amelyek segítségével a tanítványok erősödhetnek hitükben, és hasonlóvá válhatnak őhozzá, továbbá, bátorít mindenkit, hogy másokat is hívjanak, hogy csatlakozzanak a képzéshez.

A tanfolyam leírása 

Ez a kurzus arra irányul, hogy a Biblia tanulmányozóinak széleskörű áttekintést nyújtson a legfontosabb teológiai témakörökről. Szisztematikus (megfelelő sorrendben való) tanulmányozás esetén minden egyes lecke az előző, már ismert fogalmakra épülve hozzájárul ahhoz, hogy a Jesuában mint Messiásban hívő lelki fejlődése és érettebbé válása szempontjából nélkülözhetetlen bibliai alapokat rakjon le. Az így történő szisztematikus tanulmányozás kívánatos eredménye, hogy a tanítvány (talmid) egyre inkább képes saját élete példáján keresztül szemléltetni az Isten élő Igéjének átformáló erejében rejlő igazságot, és saját szavaival tanúbizonyságát adni ennek.

OKTATÓ: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

SZÜKSÉGES TANULMÁNYOK:

A tanulónak kellő mértékben el kell sajátítania a messiási bibliai tanulmányok közül a BIBLIATANÍTÁSOK internetes honlapon ingyenesen elérhető, és gondosan kiválasztott ötven tanulmány mindegyikének a tartalmát. Ajánlatos az egyes leckéket a tanrendben megadott sorrendben tanulmányozni. Ez a sorrend egy jól bevált rendszerhez kapcsolódik, amely a tanuló megértési szintjének növekedésével nyilvánvalóvá válik. A tanulónak fegyelmezetten kell foglalkoznia a tananyaggal, és a fegyelmezett hozzáállásnak megfelelően törekednie kell a teljes anyag elsajátítására.

ONLINE TESZTEK: (még fejlesztés alatt)

Minden egyes messiási bibliai tanulmányhoz egy megfelelő TESZT kapcsolódik (jelenleg csak angolul érhető el). A tesztek további forrásként szolgálnak, amelyeket a tanuló használhat annak felmérése céljából, hogy mennyire sikerült elsajátítania egy-egy tanulmány anyagát. Ezeket a teszteket tetszés szerinti gyakorisággal önállóan el lehet végezni, becsületbeli alapon. Az elfogadható tudásszint 80%, de arra biztatunk mindenkit, hogy igyekezzen 100%-os tudásbeli pontosságot elérni. Nyomtasd ki a tesztet a legmagasabb pontszámot elért válaszaiddal, és erről őrizz meg egy másolatot a gépeden egy külön fájlban. 

A KURZUS BEFEJEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IDŐ:

Becslésünk szerint 12 – 18 hónap. Mivel a tanulmányok és a hozzájuk kapcsolódó tesztek teljesen ingyenesek és az interneten elérhetőek, a tanulók a számukra legkényelmesebb tempóban és időbeosztással dolgozhatják fel az anyagot. Ahogy azonban a korábbiakban is említettük, fontos, hogy a tanuló megőrizze fegyelmezett hozzáállását, és eljusson a képzés végéig.

JAVASOLT ALKALMAZÁS:

1) Alakítsatok ki egy kisméretű beszámolói csoportot, válasszatok vezetőt a csoport élére, és találkozzatok rendszeres időközönként a leckék megbeszélése céljából. 2) Vezess nyilvántartást a tanultakról. 3) Gondolkodj és imádkozz arról, amit tanultál. 4) Végül pedig, valakivel, akit ismersz, beszéld meg mindazt, amit tanulsz, mivel az elkötelezett tanítvány ezt teszi.

MESSIÁSI BIBLIAI TANULMÁNY

Ez az oszlop az egyes tanulmányok (előadássorozatok) leíró címét tartalmazza, és ezek a címek a konkrét, haladó és javasolt tanulmányozási sorrendben vannak elrendezve.

HALLGATHATÓ TANANYAG

Itt meghallgathatóak a tanulmányok. 

TESZT

Ez az oszlop a megfelelő online interaktív tesztet előhívó hivatkozásokat (linkeket) tartalmazza. Kattints a linkre, és végezd el a tesztet!


Mit jelent a tanítványok nevelése? 

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, az Ari'EL Szolgálatok alapítójának és elnökének írása: 

E sorok írásának idején 61 éves vagyok. Eddigi szolgálatom elsődlegesen tanítási szolgálat volt. Örömömre szolgál, hogy a Bibliát zsidó nézőpontból taníthatom az egész világon. A 90. Zsoltárban Mózes arra utasítja Izrael népét, hogy számlálják napjaikat, így én is ezt teszem most, ahogy napjaim telnek. A mai naptól kezdve 3227 nap van hátra a hetvenedik születésnapomig, és csak az Úr a megmondhatója, ténylegesen hány napom van hátra, mielőtt szemtől szembe találkozom majd vele. Az Ari'EL Szolgálatok tevékenységének kezdete óta azért imádkozom, hogy amikor majd letelnek napjaim, hűséges bibliaoktatóként legyek ismert, és hogy szolgálatunk révén mások is kövessék „a Messiás nyomdokait”. De honnan fogom tudni, hogy vajon sikeresen elvégeztem-e Isten által elrendelt életfeladatomat? És vajon miből fogom tudni, hogy te jól megálltad-e a helyed?

Legtisztább formájában a tanítvány nevelése a mester és a tanítvány közötti közvetlen, személyes kapcsolat keretében folyik. Isten gyakran konferenciák, koncertek és egyéb események révén ösztönzi Jesua (Jézus) hívőit, hogy váljanak a követőjévé. Jesua tanítványává azonban nem egy óriási keresztény eseményen vagy egy 12-hetes tanfolyam során válik valaki. A tanítvánnyá válás csak akkor történik meg, amikor Isten az emberekkel az idők folyamán kialakított elmélyült kapcsolatokat alkalmazza. A tanítványok nevelése egy kapcsolaton alapuló folyamat. A tanítványok nem a szerelőszalagon, tömeggyártás révén kelnek életre. Minden egyes tanítvány megformálása egyenként megy végbe Teremtőnk szerető kezei által. Ez a folyamat két elemet foglal magába: a Biblia ismeretét és ennek az ismeretnek az alkalmazását. Egyfelől, a Biblia ismerete önmagában büszkeséggel töltheti el az embert; másfelől pedig, azt, amit nem ismerünk, nem tudjuk alkalmazni sem. Ezért a tanítvány életében mindkét elemnek, vagyis a tudásnak és az alkalmazásnak, együtt kell megjelennie.

Történelmünk során a legjobb tanítvány képző Jesua (Jézus) volt. De még Jesua is alávetette magát a tanítvánnyá nevelés folyamatának. Amikor prófétaként a Messiásról beszél, Ézsaiás 50:4 a következőt mondja nekünk: "Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem (a tanítványok nyelvét), hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok." Atyjától kapott harmincévnyi személyes tanítás után az Isten-ember azzal kezdte szolgálatát, hogy saját tanítási idejét tizenkét emberre korlátozta. Ezen a kiváltságos körön belül csupán hárman csatlakoztak hozzá a Hermon-hegyen történt átváltozásakor.

Vegyük Sha’ul Rabbi (Pál Apostol) és fiatal talmidja (tanítványa), Timóteus, példáját. "És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek” (II Timóteus, 2:2). Pál Timóteus tanítója, védelmezője és bátorítója volt. Amikor Timóteus végül többévnyi tanulás és gyakorlat után felkészült lett, támogatója elküldte őt, hogy ő is tanítványokat neveljen Efezusban.

Az Ari'EL Szolgálatok 1977 óta elkötelezettje a tanítvánnyá nevelés folyamatának. 1978 és 1981 között én magam személyesen tanítottam egy kisebb csoport tagjait arra, miként kell zsidó származásuk tudatosságával olvasni, tanulmányozni, értelmezni és alkalmazni a Szentírást. E csoport tagjai közül sokan hűségesen továbbadták mindazt, amit nagy kitartással megtanultak. Az ő tanulóik pedig továbbadták másoknak azt, amit először a tanítóik lábánál ülve hallottak. Azok a fogalmak, amiket első tanítványaimnak tanítottam, az Ariel szisztematikus teológiájának magvát képezik, a „Jöjj és láss” tanítványoktatás pedig ennek a kurzusnak a bevezető része.

Az Ari'EL Szolgálatok stratégiai tervvel rendelkezik arra, hogy mindenhol képezzen tanítványokat. Első lépésként azokat kell megtalálnunk, akik már elvégezték a jöjj és láss tanítványoktatási programot, és akiknek az életét megváltoztatta a Szentírás szisztematikus tanulmányozása. Második lépésként az Ari'EL Szolgálatok partneri kapcsolatot kíván kialakítani ezekkel a „formálódó tanítványokkal” annak érdekében, hogy engedelmeskedjenek Jesua parancsának, és maguk is neveljenek tanítványokat. Végül, az Ari'EL Szolgálatok arra törekszik, hogy kiképezze ezeket a leendő tanítványnevelőket arra, hogy mások felé is közvetítsék Jesua hívó szavát, hogy ők is tanítványokká váljanak.

Imádkozunk, hogy Isten vegye igénybe az Ari'EL Szolgálatok szolgálatát annak érdekében, hogy bibliailag hiteles más messiási szolgálatokkal karöltve ismételten ébressze rá az egyházat történelmi zsidó gyökereire. Hisszük, hogy ennek a történelmi alapnak a hiánya hozzájárult ahhoz, hogy az egyház a történelem folyamán sok hamis doktrínát tanított. Csak az eredeti és csorbítatlan tanokhoz való visszatérés által fogja a Ruah HaKodes, a Szentlélek olyan mértékben megerősíteni az egyházat, hogy az megújult és erős bizonysággal bírjon a világban „először is a zsidónak, azután a görögnek” (Rómaiaknak írt levél, 1:16). Szeretnélek meghívni, hogy csatlakozz az Ari'EL Szolgálatokhoz, annak magyarországi képviselőjéhez, a Bibliatanítások Ari'EL Hungary-hoz, és mindazokhoz, akik az egész világon részt vesznek a tanítvánnyá nevelés folyamatában. (email: bibliatanitasok(kukac)gmail.com)

 

Minden jog fenntartva © 2012 Ari'EL Hungary bibliatanitasok.hu