Jom Kipur

AZ ENGESZTELÉS NAPJA

Szeptember 19-én kezdődik az engesztelés napjának zsidó ünnepe az 5779-ben évben. Két központi elemmel rendelkezik a Jom Kippur, az eredeti ünnep: a lélek sanyargatása, és a két baknak az áldozata: az egyik meghal és  a másik életben marad és magával viszi a bűnöket.

Természetesen az ünnep betöltője a Messiás. Ez látjuk Ézsaiás 52:13-53:12-ben. Ez a kép úgy mutatja be a Messiást mint az engesztelés napjának a végső, helyettesítő áldozatát. A szövegösszefüggésben ez a rész nemcsak egy prófécia a megfeszítésről hanem Izrael szavai, ahogy megvallja nemzeti bűnét és mint nemzet imádkozik a megváltásáért.

A kulcs kifejezés a sanyargatás. Az engesztelés napjának prófétai beteljesülése a nagy nyomorúság lesz, ahol a testnek és a léleknek a sanyargatása is teljességre jut. Nem véletlen, hogy az Írás gyakran írja le ezzel a szóval a nyomorúságot.

Hoseás 5:15-6:3 írja le a test nyomorúságát Izrael számára:

Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. NYOMORÚSÁGUKBAN keresnek majd engem! Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő SZAGGATOTT MEG és ő gyógyít meg minket; MEGSEBESÍTETT, de bekötöz minket! Megelevenít minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.

Zakariás 13:8-9 rámutat, hogy a nemzet kétharmada elpusztul:

És lészen az egész földön, így szól az Úr: a KÉT rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a HARMADRÉSZT a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Ez elvezet a lélek sanyargatásáig. Erről Zakariás a 12:10-13:1-ben ír, amikor a Lélek kiöntetik Izrael népére:

A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben, a milyen volt a hadadrimmoni siralom a Megiddo völgyében. És sír a föld: nemzetségek és nemzetségek külön; külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön; külön a Nátán házának nemzetsége, és feleségeik is külön; Külön a Lévi házának nemzetsége, és feleségeik is külön; külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön. A többi nemzetségek mind; nemzetségek és nemzetségek külön, feleségeik is külön.  Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen.

A nemzeti megváltás tehát a nagy nyomorúság sanyargatásaival következik be és vezet el Izrael nemzeti bűnbánati imájához. Az egyház is nagyobb világosságra jut, ahogy a hívők egyre többen felismerik: a második eljövetel kulcsa Izrael nemzeti megtérése és JESUA a Messiás elfogadása és (vissza)hívása:

Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: ÁLDOTT, A KI JŐ AZ ÚRNAK NEVÉBEN! (Máté 23:39)