JESUA neve a Héber Bibliában?

A Héber Bibliában megjelenik-e Jesua (Jézus) neve. Jesua neve azonos Józsué (Jehosua), Mózes utódja nevével és más Izraeliták nevével (Jesua) a Héber Írásokban. De megjelenik, mint megváltás, szabadítás jelentésű szóként is (jesuah) több tucatszor.  

 

Mi Jézus neve héberül?

 

Máté (1:21) és Lukács evangéliumában olvashatjuk: (1:31) az Úr angyala (Gábriel) megjelenti, hogy megszületik Izrael megváltója (Messiása), akinek neve Jézus (görögül: ησος Iēsous) lesz. Mivel Jézus izraelitaként született, héber nyelven beszéltek, neve a héberül Jesua lett. Héber nyelvben a neveknek van jelentése és sokszor céllal adja Isten vagy más azokat (lásd Éva, Ábrahám, Sára, Jákób 12 fia). 

A Jesua név jelentése a megváltó vagy az Úr a megváltó. Az angyal ezt meg is magyarázza: „nevezd annak nevét Jézusnak (Jesua), mert ő szabadítja meg (josia) az ő népét annak bűneiből” (Mt 1:21). A két szó Jesua név és a szabadít szó héberben ugyanabból a szótőből ered (jasa = szabadít, megvált). 

Akkor ő (Simeon) karjaiba vevé őt (JESUA), és áldá az Istent, és monda: 
Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet (JESUÁTÉHÁ) (Lk 2:28-30). Simeon nem véletlenül használta az “üdvösséged” szót, hiszen ezzel utalt a megváltóra, akinek a neve is kifejezi, amire Simeon várt és szemeivel is meglátta, karjában is tartotta. 

 

A jesua szó a Héber Bibliában nagyon sokszor fordul elő különböző formákban. 

A Jesua név a Héber Bibliában megjelenik mint Jehosua יְהוֹשֻׁעַ: “Az Úr a megváltó” Mózes utódjának a neve, és más izraliták nevei is: —Jesua név (28-szor főleg az Ezsdrás és Nehémiás könyvében), Jehosua, Joshua (Józsué) (219-szer). Ézsaiás próféta héber neve Jesaja szintén erről a tőről fakad (az Úr megváltása), csakúgy mint Hóseás (Hósea) próféta neve is. Jesua, a főpap neve is a babilóni fogság után.  

 

A Jehosua és a Jesua szavak összetétele: JAHVE JASA, az ÚR (JHVH) a Megváltó (JASA).

Tehát a JESUA szó névként és JESUAH szabadítás, megváltás, jelentésű szóként számtalan esetben szerepel a Héber Bibliában (Ószövetségben), leginkább a zsoltárokban, prófétáknál, de a Tórában (Mózes öt könyvében) is, általában ragozott formában. Nézzük meg hol és milyen jelentésben:

 

I. szabadítás, megváltás: Zs 119:155 és még 18szor,  2 Mózes 14:13 – nézzétek az Úr szabadítását (JESUAT JHVH)

 

II. Megváltó, szabadító mint Isten címe (fizikai, spirituális megváltás)

– 5 Móz 32:15; üdvösség kősziklája – (CÚR JESUÁTÚ)

 

Zs 42:6,12;  Orcájának szabadítása 43:5; szabadítóm JESUÓT 68:20; szabadításunk Istene 89:27; szabadításom kősziklája 

 

1 Móz 49:18; Szabadításodra várok Uram (JESUÁT’HÁ)

 

Ésa 33:2; 52:7; Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást (JESUÁH) hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! 

 

Ésa 52:10; Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák föld minden határai Istenünk szabadítását (JESUAH)! 

 

Ésa 59:11; 60:18; szabadulást (JESUÁH) hívod kőfalaidnak 

 

Jónás 2:10; Az Úré (JHVH) a szabadítás (JESUÁTÁH)

 

Zs 3:3, 9; Az Úré a szabadítás (JHVH JESUÁH); 

 

Zs 14:7, és 53:7; Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás (CIÓN JESUÁT JISZRÁÉL) 

 

Zs 35:3; Mondd lelkemnek: én vagyok segítséged (JESUÁTÉH) 

 

Zs 62:2-3; Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom (JESUÁTI), Csak ő az én kősziklám és szabadulásom (JESUÁTI)

 

Zs 69:30; Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed (JESUÁTÉHÁ ELOHIM) 

 

Zs 70:5; (ugyanez 40:17), Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat (JESUÁTÉHÁ): Magasztaltassék fel az Isten! 

 

Zs 91:16; Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. (JESUÁTI) 

 

Zs 96:2; Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását. (JESUÁTÚ)

 

Zs 140:8; Én Uram, Istenem, szabadításom (JESUÁTI) ereje

 

1 Sám 2:1; És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban, Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, Mert szabadításodnak (JESUÁTÉHÁ) örvendezek én! 

 

Ésa 25:9; Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart (JASA) minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában! (JESUÁTÚ)

 

Zs 9:15; Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban. (JESUÁTÉHÁ)

 

Zs 13:6; Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek (JESUÁTÉHÁ); hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!

 

Zs 35:9; Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. (JESUÁTÚ)

 

Ésa 26:1; Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nékünk, szabadítását (JESUÁH) adta kőfal és bástya gyanánt! 

 

Zs 88:2; Uram, szabadításomnak Istene! (JHVH ELOHÉ JESUÁTI)

 

Ésa 12:2-3; Ímé, az Isten az én szabadítóm ÉL JESUÁTI! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm! (JESUÁH) S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből (JESUÁH) - kútfeje (forrása);

 

Zs  62:3, 7; Csak ő az én kősziklám (CÚRÍ) és szabadulásom (JESUÁTI); ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. 

 

Ésa 49:8; Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás (JESUÁH) napján segítettelek; megtartalak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket; 

 

Zs 20:6; 21:2, 6; 44:5; Te magad vagy az én királyom oh Isten! Rendelj segítséget (JESUÓT) Jákóbnak! 

 

Zs 68:20; Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk (JESUÁTÉNU) Istene! 

 

Zs 118:14; Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul (JESUÁH). 15, 21; Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul (JESUÁH) lettél! 22; A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! 

 

Ésa 49:6 Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm (JESUÁTI) a föld végéig terjedjen! 

 

Ésa 51:6; Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom (JESUÁTI) örökre megmarad, és igazságom meg nem romol. 

 

Ésa 56:1; Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom (JESUÁTI), hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. 

 

Ésa 62:1;Sionért (CIÓN) nem hallgatok és Jeruzsálemért (JERUSALAIM) nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása (JESUÁTÁH), mint a fáklya tündököl. 

 

Zs 98:2, 3;  Tudtul adta az Úr (JHVH) az ő szabadítását (JESUÁTI); a népek előtt megjelentette az ő igazságát.  Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását (JESUÁT). 

 

Ésa 59:17; Üdvösség megváltás  sisakja: KOBÁ JESUÁH

 

Héberül olvasva a fenti igéket Jesua neve ugyan nem szerepel azokban, de a nevének a jelentése igen (jesuah) ragozott formában. Így ezeket az igéket olvasva megjelenhet előttünk a Megváltó, Jesua személye, az a munka, amit tett, az a személy, akikre az igazak vártak, akiről írtak.