Rólunk

Rolunk1.png

Honlapunkon

  • bibliai tanítások az eredeti, zsidó kontextusban
  • zsidó-keresztény tanítások
  • hanganyagok
  • videók

Kapcsolat:  bibliatanitasok [kukac] gmail.com

Facebook: Bibliatanítások Ariel Hungary

 

Honlapunk célja, hogy olyan bibliai tanításokat mutasson be, amely a zsidó gyökerekre épül, és ebben a közegben értelmezi az Írásokat. Hosszú évek alatt számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy a zsidó kontextus elengedhetetlen a Biblia teljes megértéséhez. Az Írások ugyanis Izrael népének adattak, és minden könyvet zsidó szerző írt. A keresztény egyház kialakulásakor a zsidóságon belül létezett, tagjai csak zsidók voltak. A pogányok (nem zsidók) bejövetele a gyülekezetbe Isten célja volt, de nem a zsidók elvetésével és kiszorításával. Éppen ellenkezőleg: a pogányoknak az lett volna a feladata, hogy féltékennyé tegyék a zsidókat azzal, hogy nekik, a pogányoknak zsidó Messiásuk (Jesua) van. A kereszténység történelme azonban ezzel ellentétes irányba fordult, és elfogadás, szeretet helyett üldözővé, kirekesztővé vált.

A honlapon olyan írásokat teszünk közzé, amelyek a zsidó-keresztény irányzat legmeghatározóbb alakjától, Dr. Arnold G. Fruchtenbaumtól származnak. Dr. Fruchtenbaum ortodox zsidó családból származik, 1977-ben alapította meg az Ari'EL Ministries (Ari'EL Szolgálat) nevű keresztény szervezetet, amely elsősorban a Biblia tanulmányozásával és tanításával foglalkozik. Az itt közölt bibliatanítások szisztematikus, rendszerezett alaptanítások, amelyek megismerése elengedhetetlen a hívő keresztény életben való növekedéshez, a Biblia megismeréséhez. Az oldal létrehozásával, és a bibliatanítások lefordításával célunk, hogy képviseljük Magyarországon az Ari'EL Szolgálatokat-t, mint Bibliatanítások Ari'EL Hungary, Nagy Iván és Dr. Nagy V. Rita.

Nagy Iván vagyok. Református apa és római katolikus anya gyermekeként nőttem fel. Katolikus egyházi iskolába jártam gimnáziumba, és a vallásos hitélet mindig is életem szerves részét képezte. Húszas éveim közepén azonban egy nem várt és még csak nem is keresett fordulat történt az életemben, mert túl a szervezeti kereteken, sőt inkább azokon kívül eltalált az Írások egyszerű, de megváltó üzenete. Akkor döntöttem, és elfogadtam Jézust személyes megváltómnak. Ezután a futótűzként terjedő pünkösdi karizmatikus mozgalom felszívott, és tíz aktív évet töltöttem hol szerető, hol szorító karjai között. Utána az evangéliumi kereszténység egy kicsit visszafogottabb ágánál töltöttem tizennyolc esztendőt. Jelenleg feleségemmel együtt minden szabad időmet az Ari’EL szolgálattal, és az ehhez kapcsolódó közösség építésével töltöm. Megtérésem óta több mint huszonhét év telt el, és Megváltóm mindig továbbsegített a legnagyobb nehézségek közepette is. Megadta és megadja szívem legfőbb vágyát: az ihletett Írásokon keresztül a Szentlélek megelevenítő és megvilágosító munkájának segítségével egyre jobban megismerhetem Őt, és egyre közelebb kerülhetek hozzá. Ennek az útnak talán a legfontosabb mérföldköve volt életünk 2010-ben kezdődő időszaka. Ekkor nyílt lehetőségünk Dr. Arnold Fruchtenbaummal egy több mint három hetes izraeli tanulmányúton részt venni, és rácsodálkozni a Biblia történelmi archeológiai és földrajzi hátterére. Talán itt vált egyszer és mindenkorra világossá, hogy az Írások megértésének mennyire fontos kulcsa a zsidó vonatkoztatási rendszer ismerete. Ezután az élmény után döntöttük el feleségemmel közösen, hogy ha lehetőségünk nyílik rá, minél többet szeretnénk nyaranta elvégezni abból a szisztematikus bibliai programból, amelyet Arnold állított össze, és más kiváló tanítókkal együtt már közel negyven éve vezetett a New York állambeli Camp Shoshanah táborban, az Adirondack hegységben. Azóta feleségemmel elvégeztük a komplett öt éves teljes programot, és hálásak vagyunk, hogy részei lehettünk ennek a szolgálatnak. Mindazt, amit ebben a munkában teszünk, az első években szinte kizárólag és most is nagyobb részt a saját forrásainkból tettük és tesszük. Ez nagyszerű lehetőség a szabad és független döntések meghozására. Mindemellett nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik munkákat imáikkal, szeretetükkel, biztatásukkal és anyagi javaikkal is segítették vagy segítik. Az a vágyunk, hogy ez a megszerzett tudásanyag ne csak ismeret, hanem egy megélt hívő élet legyen számunkra és mások számára is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az anyagok nagy részét ingyenesen bocsájtjuk az érdeklődők rendelkezésére. Így minél többen juthatnak hozzá ezekhez a nagyszerű és értékes forrásokhoz korunk egyik kiemelkedő messiáshívő bibliatanítójától, akinek tanításai és élete ritkán megtapasztalható harmonikus egységet mutatnak számunkra immáron évtizedek óta.  

Hitünk a teljes Írások isteni ihletettségének elfogadásán alapul. Hisszük, hogy az üdvösség, a bűnök bocsánata, az örökkévaló élet egyetlen útja Jézus (Jesua) a Messiás, a Megváltó halála, eltemetése és feltámadása.

A honlap Bibliaiskola anyagát szinte kizárólag az Ari'EL Szolgálatok anyagaiból vesszük át. 1990 óta olvasunk Dr. Arnold G. Fruchtenbaumtól tanításokat, és azóta csak növekedett az érdeklődésünk a Biblia iránt. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a szisztematikus tanítások mögött olyan bibliatanító áll, aki kiválóan ismeri a Biblia eredeti nyelveit, és ezen kívül Izrael történetével, kultúrájával és hagyományaival folyamatos kapcsolatot ápol, és a jelenlegi Izraelt is jól ismeri. Azt valljuk, hogy a helyes bibliaértelmezésnek mindezek szükséges, persze nem elégséges feltételei. Ahogy egy magyar népdalhoz a legközelebb az áll, aki abban a kultúrában nőtt fel, és a mindennapjait áthatotta, ez fokozottan igaz egy olyan könyvre mint a Biblia és különösen az Ószövetség. Természetesen pogány (nem zsidó) háttérből is lehet helyesen „hasogatni” az Írásokat, de annyiszor megtapasztaltuk a fent említett ismeretek előnyeit illetve a történelem annyiszor bizonyította fájdalmasan, hogy hova vezet mindezek hiánya, hogy nem kívánunk lemondani róla, és szívesen osztjuk meg mindazokkal, akiket ez szintén érdekel.

Ennek a honlapnak a létrehozása az elmúlt évek felismeréseiből és örömeiből fakad, amit a bibliatanulmányozás és a tanítványságban való fejlődés eredményezett számunkra. Ezek a tanítások és ez a fajta bibliai megközelítés jelentette és jelenti a legtöbbet hívő életünkben, ami a tanulmányozást illeti. Az anyagok nagyrészt csak angolul voltak hozzáférhetőek, és ezért szeretnénk lehetőséget nyújtani angolul kevésbé tudó érdeklődőknek, hogy hozzáférjenek az általunk kincsnek tartott tanításokhoz.

Az egyháznak kiemelten fontos (lenne) odafigyelni a zsidóságra. Fontos, hogy lássa: nem elvevője, hanem élvezője az új szövetségnek és az áldásoknak. Tisztában kell lennie azzal, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt, hogy övék a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet, az atyák közülük való test szerint a Krisztus. Sajnos az elmúlt kétezer évben sikerült a végletekig lejáratni a megváltó nevét a saját népe előtt. Pál nem erre gondolt, mikor arról írt, hogy bár felingerelhetné az atyafiait. Ő azt akarta, hogy üdvösségre jussanak. Vajon képes az egyház úgy bemutatni az evangéliumot, hogy az hitre juttassa őket, és ne elidegenítse a zsidó Messiástól a tulajdon test szerint való testvéreit? És emlékezzünk arra, hogy mit mondott Jesua (Jézus) az ő tulajdon testvéreiről az ítéletkor. Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.

Az Ó- és Újszövetség kapcsolata, és az ószövetségi hit természete gyakran túlságosan leegyszerűsödik az egyházban. Gyakran használt klisé, hogy az ószövetségi szentek előre néztek Krisztus halálára, és az újszövetségi szentek pedig visszatekintenek rá. Ha ez igaz lenne, akkor miért lepődtek meg annyira Jézus tanítványai Jézus halálán? Gyakran várunk el újszövetségi megértést ószövetségi hívőktől. Ez a megértés azonban nem volt ismert akkor. Ahogy követjük az Írás progresszív kijelentését, világossá válnak a megértés korlátai Izrael történelmében. Mózes öt könyvéből például nem lehetett még tudni, hogy a Messiás meg fog halni. Ezt Ézsaiás jelentette ki 700 körül Krisztus előtt. A törvény a Messiást királyként és szabadítóként mutatja be, de nem egy olyan megváltóként, aki meghal.

Teljes mértékben hiszünk az Írás ihletettségében. De ez csak az eredetire igaz és nem a fordításokra. Természetesen nagyon jól használható fordítások vannak, de különösen az Ószövetség számos olyan információt tartalmaz, aminek a jelentése csak a héber nyelvben látható. A nevek mondanivalója csak ebből a nyelvből világos.

Egy másik gyakori tévedés általában nem hívők körében, hogy az Írás sok mindent jelenthet, és sokféleképpen lehet értelmezni. Ez legtöbbször persze csak mentség a megváltó elutasítására. De még hívők között is gyakori, hogy olyan értelmezéseket találnak ki az Igéhez, amely ellentmond az írásértelmezés szabályainak. Ezt igazolandó sokszor hívják segítségül a Szentlelket, aki állítólag kijelentésük forrása lenne. De természetesen a Szentlélek nem tesz az Írással ellentétes kijelentéseket. Az igaz, hogy megeleveníti azokat, de ez inkább vonatkozik a megértésre és felismerésre, mint újszerű vagy furcsa vagy más igehelyekkel szembenálló tartalomra. Nem célunk a hermeneutika szabályait itt fölvonultatni, ezek számos helyen olvashatóak, de álljon itt az értelmezés legfontosabb szabálya:

Ha az íráshely fő értelme, elsődleges jelentése a józan ész szerint való értelmet mutat, ne keress más jelentést, hanem minden szót az elsődleges, természetes, megszokott, szó szerinti jelentésében használj, ha csak a közvetlen szövegösszefüggés más kapcsolódó idevonatkozó bibliai szakaszok fényében, és az alapvető igazságok nem mutatnak világosan más irányba.

És még a szövegösszefüggés törvénye: Egy szöveg a környezete nélkül csak ürügy (pretext) valami más megmagyarázására vagy állítására, mint amit a szöveg valójában jelent. Például Zakariás13:6 olyan mintha Jézus Krisztusra vonatkozna, közben a környezetből világos, hogy a hamis prófétákról beszél. Ha ezt a szabályt figyelmen kívül hagyjuk, akkor igaz csak, hogy mindent bizonyíthatsz a Bibliából, amit akarsz.

Dr. Arnold Fruchtenbaum 1943-ban született Szibériában. Szülei lengyel zsidókként menekültek a náci Németországból Oroszországba. A II. Világháború után a család Németországon keresztül Amerikába emigrált. Arnold 13 évesen az Újszövetség olvasásán keresztül jutott el Jézus a Messiás üdvözítő ismeretére. 1971-ben elvégezte Dallasban a teológiát (Dallas Theological Seminary), és 1989-én doktorált a New York Egyetemen. Dallasi tanulmányai után feleségével Mary Ann-el Izraelbe költöztek ahol bibliaiskolát alapított. Két évvel később tevékenysége miatt kiutasították, és visszatértek az Egyesült Államokba. Arnold ma Texasban az Ari'EL Szolgálatok vezetője, és egyike a világ azon tekintélyes Bibliatanítóinak, akik származásukból és ortodox neveltetésükből fakadóan kiválóan ismerik a Biblia zsidó hátterét. Dr. Fruchtenbaum a Biblia nyelveinek ismeretével, jártasságával a bibliai földrajz, történelem és archeológia terén egyedülálló tekintélyre tett szert az Írások magyarázatában mint tanító, konferenciaszónok, valamint közkedvelt meghívott előadó különböző gyülekezetekben. Számos könyve jelent meg angolul és más nyelveken, köztük az egyik legjelentősebb az Izraelológia, amely hosszú ideig hiányzó láncszem volt a szisztematikus teológiában.

Az Ari'EL héber jelentése a Isten oroszlánja, ami Júda oroszlánját, a Messiás Jesuát reprezentálja. Jeruzsálem nevének helyettesítőjeként is használják. Az Ari'EL Szolgálatok Dr. Fruchtenbaum 1977-ben alapította. Céljuk a zsidók felé és nem zsidók felé történő evangelizáció és tanítványképzés. A tanítványképzésük nagy mértékben hangsúlyozza a biblikus teológiát és doktrínát. Úgy szolgálnak mások felé, hogy közben maguk is növekszenek az Ige ismeretében, és érettségre jutnak. Ma több ezer zsidó és nem zsidó keresztény vágyik arra, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, hogy megosszák hitüket, imádkozzanak, szorgalmasan tanulmányozzák az Írásokat, közösségben legyenek más hívőkkel. Jesua használja azokat, akik hajlandóak hallgatni rá, és engedelmeskedni neki, ezekben a napokban, mielőtt visszajön: Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Hóseás 3:5.

Ezekben az utolsó napokban a zsidó misszióra nagy szükség van. De ezt a munkát nem tudjuk egyedül elvégezni. Szükségünk van testvérekre a Messiásban – zsidókra és nem zsidókra (pogányokra) – akik csatlakoznak hozzánk. Imádkozunk, hogy a Szentlélek inspiráljon arra, hogy csatlakozz a munkánkhoz.

Nagy Iván és Nagy V. Rita, a Bibliatanítások Ari'EL Hungary képviselői


Az Ari'EL Hungary vezetőjeként célom továbbá, hogy a honlapon közölt tanulmányokat érdeklődő egyéneknek, csoportoknak tanítsam. Az alábbiakban a lehetséges témákat ajánlom.

Jöjj és Láss

Szisztematikus alapozó bibliaiskola. (A honlapon levő tanítások alapján – 50 alkalom)

Jelenések könyve

1. A könyv tanulmányozása az események sorrendjében a vonatkozó egyéb részek felhasználásával ( a próféciák értelmezésének alapvető szabályai, a gyülekezet korszakai, a pogányok ideje, a láthatatlan egyház eszkatológiája, események a nyomorúság előtt, a nagy nyomorúság, a második eljövetel. (15 alkalom)

2. A messiási királyság (általános jellemzők, kormányzás, Izrael a királyságban, a pogányok a királyságban, az örök rend. (10 alkalom)

Jézus élete és tanításai

Jézus életének áttekintése az evangéliumok párhuzamos olvasásával ill. az adott kor sajátosságainak maximális figyelembevétele a szöveg értelmezésénél. (Igény szerinti alkalom).

Jézus első eljövetelének összes próféciája

Az Ószövetség próféciáinak áttekintése az első eljövetellel kapcsolatban. (Az adott kor megértése, az Újszövetség idézési szokásai az Ószövetséggel kapcsolatban, rabbinikus értelmezések stb. (10 alkalom)

Izrael múltja jelene és jövője

Izrael szerepe és helye a bibliai kinyilatkoztatásban (a szövetségek hatása, érvényessége, Izrael és az egyház kapcsolata). (Igény szerinti alkalom)

Képes izraeli úti beszámoló

Képes illusztrációval egybekötött ismeretterjesztő bibliai vonatkozásokkal egybekötve. (Egy alkalom)

Az antiszemitizmus és holokauszt bibliai megközelítése és megértése

Miért éppen a zsidók? A soha nem szűnő antiszemitizmus és Izrael ellenesség okai bibliai megközelítéssel. (Igény szerinti alkalom)

Nagy Iván

Bibliatanítások Ari'EL Hungary vezetője

További részletekről érdeklődhet: bibliatanitasok [kukac] gmail.com